Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti P&M Partners Slovakia s. r. o., so sídlom Lietavská 3, Bratislava 851 06, IČO:46 605 975 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 80537/B (ďalej len "Poskytovateľ"), podnikateľským subjektom v rámci poskytovania sprostredkovateľskej služby (ďalej len "Objednávateľ") a fyzickými a právnickými osobami, ktoré prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa zadali dopyt ( ďalej len " Dopytovateľ").
2. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých Objednávateľov sprostredkovateľskej služby, ktorí sa zaregistrujú na webovej stránke Poskytovateľa a Dopytovateľov, ktorí prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa zadajú dopyt.
3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach Poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť.
4. Všetky vzťahy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
5. Sprostredkovateľskou službou je služba, ktorá zabezpečuje sprostredkovanie obchodných dopytov pre zaregistrovaných Objednávateľov. Služba zahŕňa prijatie a rozoslanie dopytov vybraným Objednávateľom ako aj sprístupnenie kontaktných údajov za účelom nadviazania spolupráce. Obsah konkrétnej služby závisí od jej výberu Objednávateľom. Obsah jednotlivých kategórií služieb je uverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa.
6. Dopytom sa rozumie požiadavka doručená elektronickou formou Poskytovateľovi, ktorej účelom je nájsť vhodného dodávateľa tovarov a služieb.
7. Objednávateľ je podnikateľský subjekt, ktorý sa zaregistruje u Poskytovateľa prostredníctvom webového formulára na internetovej stránke www.najzakazka.sk .
8. Registráciou sa rozumie proces v ktorom sa Objednávateľ registruje u Poskytovateľa prostredníctvom webového formulára na internetovej stránke www.najzakazka.sk . Za Zaregistrovaného Objednávateľa sa považuje iba subjekt, ktorý uhradil plnú výšku ceny za ním vybrané kategórie služieb podľa platného cenníka služieb uverejneného na www.najzakazka.sk a ktorému bolo následne aktivované prihlasovacie meno a heslo.
9. Dopytovateľ je osoba, ktorá prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa zadala dopyt.

Registrácia Objednávateľa

1. Registráciu môže objednávateľ uskutočniť prostredníctvom webového formulára, dostupného na adrese www.najzakazka.sk . Registráciu vykoná Objednávateľ pre vybranú kategóriu služieb. Zaregistrovaný Objednávateľ získa pre vybranú kategóriu služieb prístupy a služby špecifikované v jednotlivých kategóriách služieb, zverejnené na internetovej stránke www.najzakazka.sk . Zaregistrovaný Objednávateľ je oprávnený bezplatne zverejňovať na internetovej stránke www.najzakazka.sk ponuky práce. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zverejnené ponuky práce a má právo odmietnuť zverejnenie ponuky práce v prípade, že bude porušovať obchodné podmienky.
2. Registrácia Objednávateľa na www.najzakazka.sk je záväzná. Po odoslaní úplne vyplneného formulára je objednávka spracovaná v lehote 3 pracovných dní. Po registrácií na webovom formulári Poskytovateľ vystaví faktúru na jednotlivé kategórie služieb podľa platného cenníka uverejneného na webovej stránke Poskytovateľa a zašle ju na e-mailovú adresu a následne poštou na adresu zadanú Objednávateľom. Poskytovateľ nie je platca DPH. Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť Objednávateľovi zľavu z platného cenníka služieb. Na zľavu nemá Objednávateľ právny nárok. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v lehote splatnosti. Faktúra je splatná do 14 dní od dátumu vystavenia. Za deň uhradenia faktúry sa považuje deň, kedy sú pripísané peňažné prostriedky v plnej výške stanovené vo faktúre na účet Poskytovateľa. Uhradením faktúry sa považuje Objednávateľ za Zaregistrovaného Objednávateľa. V lehote do troch pracovných dní odo dňa uhradenia faktúry bude Zaregistrovanému Objednávateľovi aktivované prihlasovacie meno a heslo na základe ktorých bude mať Zaregistrovaný Objednávateľ prístup ku všetkým zákazkám a službám v súlade s ním vybranou kategóriou služieb. Služba je ukončená za 12 mesiacov od registrácie.
3. Zaregistrovanému Objednávateľovi budú zasielané dopyty z vybraných oborov priamo na uvedený e-mail v lehote troch pracovných dní po ich zverejnení v súlade s ponukou jednotlivých kategórií služieb. Dopyty je možné posielať len na jednu e-mailovu adresu. Z realizovaných obchodov neplatí Poskytovateľovi žiadnu províziu. Poskytovateľ negarantuje získanie zákazky Objednávateľovi a nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté zo vzťahu medzi Objednávateľom a Dopytovateľom.
4. Pri registrácií je Objednávateľ povinný zadať všetky údaje stanovené vo webovom formulári. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za správnosť zadávaných údajov ako aj za všetky škody, ktoré by mohli v súvislosti so zadanými údajmi vzniknúť. Zaregistrovaný Objednávateľ plne zodpovedá za udržovanie svojich prístupových práv na www.najzakazka.sk. Zaregistrovaný Objednávateľ alebo jeho zástupca je zodpovedný za akékoľvek zneužitie svojho účtu treťou osobou. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť zadaných údajov Objednávateľom.

Zadanie dopytu

1. Dopytovateľ môže zadať dopyt prostredníctvom webového formulára, dostupného na adrese www.najzakazka.sk . Po odoslaní úplne vyplneného formulára je dopyt spracovaný v lehote 3 pracovných dní. Dopytovateľovi bude po zaevidovaní dopytu poslaný mail s oznámením o spracovaním dopytu a následným rozposlaním dopytu vybraným firmám. Dopyt bude po spracovaní uverejnený na stránke Poskytovateľa www.najzakazka.sk .
2. Maximálna veľkosť pripájaného dopytu, ktorý môže Dopytovateľ zaslať je 300 KB pre jednu prílohu.
3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť zadaných údajov a za škody vzniknuté zo vzťahu medzi Objednávateľom a Dopytovateľom. Poskytovateľ neručí Dopytovateľovi za zrealizovanie zákazky Objednávateľom.
4. Za zadanie dopytu neplatí Dopytovateľ Poskytovateľovi žiaden poplatok. Poskytovateľ nemá z realizovaných obchodov nárok na províziu.

Ochrana osobných údajov

1. Objednávateľ registráciou na webovej stránke Poskytovateľa dáva súhlas na zhromažďovanie jeho osobných údajov Poskytovateľom za účelom sprostredkovania obchodných dopytov ako aj na ich zasielanie Dopytovateľom prostredníctvom mailu ako aj na zasielanie obchodných informácií s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou, a pod.
2. Dopytovateľ zadaním dopytu dáva súhlas na zhromažďovanie jeho osobných údajov Poskytovateľom za účelom sprostredkovania obchodných dopytov ako aj na ich zasielanie Objednávateľom prostredníctvom mailu ako aj na zasielanie obchodných informácií s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou, a pod.
3. Dopytovateľ je pri zadaní dopytu povinný zadať všetky údaje stanovené vo webovom formulári. Dopytovateľ nesie plnú zodpovednosť za správnosť zadávaných údajov ako aj za všetky škody, ktoré by mohli v súvislosti so zadanými údajmi vzniknúť.
4. Objednávateľ súhlasí s tým, že poskytnuté údaje sa automaticky zverejnia v katalógoch Objednávateľov na internetových stránkach www.najzakazka.sk.
5. Dopytovateľ súhlasí s tým, že poskytnuté údaje sa automaticky zverejnia v katalógoch Dopytovateľov na internetových stránkach www.najzakazka.sk.
6. Po vypršaní platnosti registrácie k odoberaniu služby má Poskytovateľ právo uchovávať kontaktné údaje Objednávateľa pre svoje interné potreby, pokiaľ Objednávateľ nepožiada o ich vymazanie.
7. Uchované osobné údaje môže Objednávateľ zmeniť vo svojom zákazníckom profile. V prípade zmeny údajov si Poskytovateľ vyhradzuje právo kontroly v lehote dvoch pracovných dní od zadania alebo aktualizácie údajov. V prípade, že by tieto údaje mohli v akomkoľvek smere poškodiť Poskytovateľa si Poskytovateľ vyhradzuje právo odmietnuť ich zverejnenie. Za zverejnené údaje v plnom rozsahu zodpovedá Objednávateľ.
8. Poskytovateľ má právo odmietnuť zverejnenie Dopytu.

Odstúpenie od zmluvy

1. Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy a odhlásiť Objednávateľa zo služby v prípade nedodržania povinností Objednávateľom vyplývajúcich z týchto VOP bez akéhokoľvek finančného vyrovnania ako aj v prípadoch ak je konanie Objednávateľa v rozpore s týmito VOP, dobrými mravmi, porušuje záujmy tretích osôb, prevádzkovateľa servera, šíri obsah dopytov akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Prevádzkovateľa, šíri svoje prístupové kódy do systému, zasiela nevyžiadané obchodné posolstvo alebo ponuku služieb nesúvisiacu s obsahom dopytu (nevyžiadanú ponuku), zneužíva získané kontakty k podvodnému podnikaniu a k páchaniu trestnej činnosti.
2. Zaregistrovaný Objednávateľ si môže využívanie zaregistrovanej služby predĺžiť v profile firmy na internetových stránkach www.najzakazka.sk. O blížiacom sa konci zaregistrovanej služby bude Zaregistrovaný Objednávateľ upozornený prostredníctvom mailu v lehote 14 dní, 7 dní a 1 deň pred vypršaním lehoty zaregistrovanej služby. V profile firmy na internetových stránkach www.najzakazka.sk bude Zaregistrovanému Objednávateľovi k dispozícií ukazovateľ s ostávajúcimi dňami do vypršania zaregistrovanej služby súčasne s ukazovateľom dátumu vypršania zaregistrovanej služby. V prípade nepredĺženia zaregistrovanej služby bude Zaregistrovanému Objednávateľovi deň po vypršaní zaregistrovanej služby poslaný mail s oznamom, že od daného dňa mu nie je možné zasielať nové dopyty.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP sa týkajú všetkých vzťahov medzi Objednávateľom, Poskytovateľom a Dopytovateľom. Písomnou dohodou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom môže byť použitie časti týchto VOP alebo VOP ako takých vylúčené.
2. Zmluvný vzťah založený na týchto obchodných podmienkach vzniká medzi Poskytovateľom a Objednávateľom okamihom registrácie a medzi Poskytovateľom a Dopytovateľom momentom zadania dopytu. Objednávateľ Registráciou a Dopytovateľ zaslaním dopytu potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami súhlasí.
3. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti systému, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému.
4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za hodnotenie Objednávateľov zverejnené na www.najzakazka.sk.
Čo je najZákazka.sk?
NajZákazka.sk je nový dopytový portál, ktorý sa zaoberá sprostredkovaním tých najzákaziek od dopytujúcich ľudí firmám a živnostníkom zaregistrovaných v našom zozname firiem. Ďalšou službou, ktorú najZákazka.sk ponúka je inzercia voľných pracovných pozícií vo firmách, ktoré sú zaregistrované v našej databáze.
Kontakt

envelope  info@najzakazka.sk    phone  0948 947 730
Copyright najZakazka.sk 2012    Linky